Olimpiada Znajomości Afryki (historia-geografia-kultury-misje)

W 2002 r. ks. dr A. Halemba, sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji zwrócił się do rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z projektem zorganizowania Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki. Projekt ten znalazł wsparcie w osobie o. dra J. Różańskiego, ówczesnego opiekuna studenckiego Naukowego Koła Misjologów. 7.11.2002 r. Wydział Teologiczny (Sekcja Misjologii) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego powołała (na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, teleturniejów i olimpiad) I Misyjną Olimpiadę Znajomości Afryki. Olimpiada została skierowana do wszystkich liceów ogólnokształcących w Polsce. Siedzibą Komitetu Głównego Olimpiady stało się biuro Komisji Episkopatu ds. Misji. Patronat nad tą inicjatywą przyjęło Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na czele z panią Minister Krystyną Łybacką. Organizatorem Olimpiady został Sekcja Misjologii Wydziału Teologicznego UKSW. Za poziom merytoryczny i organizacyjny zawodów odpowiedzialna była również Komisja Episkopatu Polski ds. Misji.

Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki podzielona została na trzy etapy. Pierwszy odbywał się na szczeblu szkolnym, drugi przeprowadzały Komitety Okręgowe Olimpiady, natomiast trzeci etap, centralny, organizowany był przez Komitet Główny Olimpiady w Warszawie. Uczniowie startowali indywidualnie. Podstawą do kwalifikowania uczestników Olimpiady, do zawodów wyższego stopnia, stanowiły wyłącznie wyniki uzyskane przez uczestnika w zawodach niższego stopnia danej edycji Olimpiady. Zakres materiału obejmującego tematykę Olimpiady określała podana bibliografia. Zasady przeprowadzenia Olimpiady wyjaśniał Regulamin Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki.

Pierwsze konkursy
Pierwszy etap I Olimpiady przeprowadzony został na szczeblu szkolnym dnia 17.02.2003 r. Przystąpiło do niego 11.200 uczniów z ponad 160 szkół z całej Polski. Drugi etap odbył się 17.03.2003 r. w powołanych przez organizatorów szesnastu Komitetach Okręgowych, które wyznaczały diecezjalne Wydziały Katechetyczne. Finał Olimpiady odbył się 24.04. na Auli im. Jana Pawła II w gmachu głównym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ogólnopolski Finał I Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki zakończył się uroczystym wręczeniem nagród wszystkim obecnym uczestnikom Olimpiady. Laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Komisję Episkopatu Polski ds. Misji, Papieskie Dzieła Misyjne oraz Ambasadorów krajów afrykańskich obecnych na Finale Olimpiady.

Kolejna Olimpiada przeprowadzona w roku szkolnym 2002/2003 odbyły się już według innego terminarza: I etap w grudniu 2002 r., zaś II i III wiosną 2003 r. Odtąd kolejne edycje będą zachowywać ten właśnie schemat czasowy.

Trzecia edycja Olimpiady wzbogaciła się o podtytuł: „Geografia, społeczeństwo, kultura i historia kontynentu oraz misji”, który pozostał przez następne lata.

Współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu
Z dniem 2.07.2004 r. Olimpiada uzyskała aprobatę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu pana M. Sawickiego i została włączona do harmonogramu olimpiad uznawanych przez ministerstwo. Decyzja ta łączyła się także z finansowaniem Olimpiady przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Dodatkowe środki – zwłaszcza na nagrody – pozyskiwano od prywatnych sponsorów. Siedzibę Komitetu Głównego Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki przeniesiono do gmachu UKSW przy ul. Dewajtis. Główny ciężar organizacji Olimpiady spoczywał już na pracownikach Sekcji Misjologii pod przewodnictwem o. dra hab. J. Różańskiego. On też przez wszystkie edycje nadzorował układanie pytań na wszystkich trzech etapach.

Na przeprowadzenie XII, XIII i XIV edycji Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki (lata 2013-2016) Komitet Główny nie uzyskał datacji ministerialnych. Z pomocą przyszły natomiast Komisja Episkopatu Polski ds. Misji (sekretarz Komisji – o. dr K. Szymczycha SVD) oraz Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie (dyrektor instytutu – ks. dr hab. Zdzisław Struzik).

W ofercie skierowanej do Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2017/2018 na kolejne trzy edycje Olimpiady przedstawiono zmodyfikowany tytuł: Olimpiada Znajomości Afryki. Termin Misje znalazły się w podtytule. Zaprezentowana nowa oferta konkursowa tym razem znalazła uznanie. Olimpiada Znajomości Afryki uzyskała aprobatę Ministra Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej. Tym samym ranga Olimpiady wzrosła. Otrzymano również dofinansowanie ministerialne. Taki stan utrzymuje się do dzisiaj. W latach 2020-2022 etap finałowy odbywał się w Oblackim Centrum Młodzieżowym w Kokotku.

 

1. Szerzej o Misyjnej Olimpiadzie Znajomości Afryki: K. Konieczna, Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki, [kps] Warszawa 2018. Praca magisterska, promotor: ks. dr hab. Tomasz Szyszka, prof. UKSW, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie