OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY ZNAJOMOŚCI AFRYKI

Uwagi ogólne

 1. Olimpiada Znajomości Afryki (zwana dalej Olimpiadą) jest trójstopniową Olimpiadą tematyczną, organizowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125). Regulamin Olimpiady jest zgodny z w/w Rozporządzeniem.
 1. Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego, przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków – bogactwo pracy polskich misjonarzy i misjonarek, ambasadorów naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją. Ponadto uczestnictwo w konkursie integruje uczniów wśród idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie, oraz uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury.

Rozdział I.

Olimpiada i jej organizator

§ 1.

Prawa i obowiązki Organizatora

1.1. Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

1.1.1. Adres Komitetu Głównego Olimpiady: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

1.1.2. Telefon Organizatora: 516 876 734,

1.1.3. Adres emailsekretariat@olimpiadaoafryce.pl;

1.1.4. httpwww.olimpiadaoafryce.pl  (zwany dalej Stroną Olimpiady).

1.2. Zadaniami Komitetu Głównego Olimpiady są:

1.2.1. Realizacja olimpiady zgodnie z postanowieniami jej regulaminu i dokumentacji programowej

1.2.2. Organizacja sieci okręgów, powoływanie członków Komitetów Okręgowych Olimpiady (zwanych dalej Komitetami Okręgowymi) oraz publikacja na Stronie Olimpiady listy Komitetów Okręgowych, wraz z danymi teleadresowymi

1.2.3. Przygotowanie zadań na poszczególne etapy Olimpiady

1.2.4. Zapewnienie logistyki przedsięwzięcia (dystrybucja materiałów informacyjnych oraz testów na wszystkie trzy stopnie Olimpiady, organizacja procesu zgłoszeń, organizacja finału i uroczystego jej zakończenia)

1.2.5. Rozwiązywanie problemów i sporów

1.2.6. Działania promocyjne upowszechniające Olimpiadę

1.2.7. Pozyskiwanie sponsorów, patronatów, fundatorów nagród itp.

1.2.8. Kontakt z mediami

1.2.9. Prowadzenie systematyczne Strony Olimpiady, zamieszczając na niej m.in.:

 1. regulamin Olimpiady (zwany dalej Regulaminem);
 2. dane kontaktowe Organizatora i Komitetu Głównego;
 3. skład Komitetu Głównego;
 4. program;
 5. zalecaną literaturę;
 6. terminarz (harmonogram);
 7. bieżące informacje;
 8. listę uczestniczących szkół i uczniów II i III etapu;
 9. uprawnienia laureatów i finalistów etapu centralnego;
 10. patronów, sponsorów, współpracowników i wspierających Olimpiadę;
 11. testy przeprowadzonych wcześniej zawodów;
 12. wykaz szkół, którym przysługują dodatkowe miejsca w etapie okręgowym za uczestników etapu centralnego w poprzedniej edycji Olimpiady (od II edycji Olimpiady);
 13. wykaz szkół uczestniczących w I etapie Olimpiady (po właściwym zgłoszeniu).

1.2.10. Przyjmowanie zmian w Regulaminie

1.3. Komitet Główny Olimpiady ma prawo do:

1.3.1. Anulowania wyników poszczególnych etapów lub nakazywania powtórzenia zawodów w razie ujawnienia istotnych (naruszających Regulamin) nieprawidłowości

1.3.2. Wykluczenia z udziału w Olimpiadzie uczestników łamiących Regulamin (decyzja podejmowana przez Przewodniczącego wspólnie z członkami Komitetu Głównego Olimpiady)

1.3.3. Reprezentowania Olimpiady na zewnątrz

1.3.4. Rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących Olimpiady i jej uczestników

1.3.5. Nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi (np. sponsorami).

§ 2. Struktura organizacyjna olimpiady

2.1.  Nad przebiegiem Olimpiady czuwa Komitet Główny (nad wszystkimi trzema etapami Olimpiady) oraz dodatkowo 16 Komitetów Okręgowych dla każdego województwa oddzielnie.

2.1.1. Dopuszcza się możliwość powołania mniejszej lub większej ilości Komitetów Okręgowych (np. dla dwóch województw jednego Komitetu Okręgowego) w zależności od liczby zgłoszonych uczniów.

2.2. Komitet Główny

2.2.1. Komitet Główny (w tym jego: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz) powoływany jest na 3 letnią kadencję.

2.2.2. Komitet Główny ma swoją siedzibę wymienioną w pkt. 1.1.1.

2.2.3. W skład Komitetu Głównego wchodzić mogą:

– nauczyciele akademiccy

– specjaliści z dziedziny nauk objętych programem Olimpiady

2.2.4. Do obowiązków Komitetu Głównego oraz jego zakresu zadań należą:

a) nadzór merytoryczny nad Olimpiadą

b) rozpatrywanie odwołań:

– każdemu uczestnikowi zawodów I i II stopnia przysługuje prawo odwołania do Komitetu Głównego w ciągu 5 dni od daty przeprowadzenia zawodów – decyduje data nadania listu poleconego na adres Komitetu Głównego (patrz: §1 pkt. 1.1.1) lub maila (sekretariat@olimpiadaoafryce.pl)

– Komitet Główny rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania i powiadamia o rozstrzygnięciu odwołującego się oraz opiekuna przygotowującego do zawodów

– natomiast odwołania na zawodach III stopnia składane są w ciągu 30 minut od ogłoszenia wyników Olimpiady i są rozpatrywane przez członków Komitetu Głównego.

c) sporządzanie zalecanej literatury przedmiotu

d) wydawanie i rejestracja zaświadczeń uczestnikom etapu centralnego Olimpiady

e) podejmowanie decyzji o wykluczeniu z udziału w Olimpiadzie uczestników łamiących Regulamin

f) rozstrzyganie sporów wynikających z kwestii merytorycznych.

2.3. Komitety Okręgowe

2.3.1. Komitety Okręgowe powołuje Komitet Główny Olimpiady.

2.3.2. Każdy Komitet Okręgowy powoływany jest na kadencję roczną na czas danej edycji Olimpiady przez Komitet Główny Olimpiady

2.3.2.1. Dopuszcza się możliwość powołania Komitetu Okręgowego na okres kadencji Komitetu Głównego

2.3.3. Do zadań każdego Komitetu Okręgowego na swoim obszarze działania należą:

a) realizacja i nadzór nad realizacją zawodów szczebla okręgowego Olimpiady

b) komunikacja z uczestnikami II stopnia Olimpiady

2.4. Komisje Szkolne

2.4.1. Dyrektor danej szkoły, w której odbywać się będzie Olimpiada, powołuje Komisję Szkolną do przeprowadzenia zawodów I stopnia Olimpiady w danej szkole.

2.4.2. Komisja Szkolna:

a) zobowiązana jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy powielaniu i przechowywaniu testów, by nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione

b) zgłasza udział uczniów z danej szkoły do Olimpiady (poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na Stronie Olimpiady)

c) sporządza i przechowuje dokumentację związaną z przebiegiem I stopnia Olimpiady, w tym i oświadczenia pełnoletnich uczniów lub rodziców /prawnych opiekunów/ uczniów niepełnoletnich o zgodzie na publikowanie danych osobowych uczestników Olimpiady na stronie Olimpiady i na listach uczestnictwa uczniów, którzy awansowali do II i III etapu Olimpiady (możliwe są oświadczenia ustne uczestników/opiekunów składane przed nauczycielem-organizatorem)

d) sprawdza testy etapu szkolnego i kwalifikuje dwóch najlepszych uczniów do II etapu Olimpiady

Rozdział II.

Organizacja olimpiady

§ 3. Uczestnicy olimpiady

3.1. Adresatami Olimpiady są uczniowie polskich szkół ponadpodstawowych zainteresowani tematyką związaną z olimpiadą.

3.2. Procedura udziału w Olimpiadzie:

3.2.1. Uczestnik Olimpiady powinien zgłosić chęć udziału swojemu nauczycielowi a Szkoła w przypadku, jeśli będzie w niej zainteresowany udziałem w Olimpiadzie, chociaż jeden uczeń – zgłosić go (ich) do uczestnictwa.

3.2.2. Nauczyciele powinni poinformować, zachęcić i przekazać podstawowe dane na temat Olimpiady swoim uczniom.

3.2.3. Szkoły, których uczniowie chcą przystąpić do Olimpiady zgłaszają uczestnictwo poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Olimpiady postępując zgodnie zamieszczoną tam instrukcją.

Komitet Organizacyjny może przedłużyć termin przyjmowania zgłoszeń, jednak nie dłużej niż na okres maksymalnie 2-3 dni przed etapem szkolnym Olimpiady, o czym informację o tym podaje na Stronie Olimpiady.

3.3. Uczestnicy Olimpiady zobowiązani są do:

3.3.1. Przestrzegania niniejszego Regulaminu i terminarza.

3.3.2. Informowania Organizatora o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w Olimpiadzie – zwłaszcza w nagłych wypadkach czy o zastrzeżeniach.

3.3.3. Podpisania formuły o ochronie danych osobowych zawartej w teście I etapu OZA.

3.4. Uczestnik ma prawo do nagród i preferencji wynikających z udziału w Olimpiadzie oraz do składania odwołań od decyzji Komitetu Głównego, zgodnie z trybem odwoławczym opisanym w § 2 pkt. 2.2.4b.

 

 

§ 4. Organizacja zawodów

4.1. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny.

4.2. Olimpiadę organizuje się, jako trzystopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim:

a) I stopień ‐ szkolny;            

b) II stopień ‐ okręgowy;                   

c) III stopień ‐ centralny.

4.3. Zawody I stopnia

4.3.1. Dyrekcja szkoły, której uczniowie zgłosili chęć udziału w Olimpiadzie, z grona nauczycieli, których przedmioty obejmują swym zakresem problematykę Olimpiady, powołuje Komitet Szkolny.

4.3.2. I etap Olimpiady polega na rozwiązaniu testu przygotowanego przez Komitet Główny, obejmującego zakres materiału zawarty w dołączonej do regulaminu bibliografii.

4.3.3. Zawody szkolne odbywają się równocześnie we wszystkich szkołach. Równoczesność zakłada rozpoczęcie i zakończenie zawodów zgodnie z harmonogramem określonym przez Komitet Główny i podanym do publicznej wiadomości w piśmie do szkół oraz na stronie internetowej Olimpiady.

4.3.4. Komitet Szkolny zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom warunków umożliwiających samodzielność odpowiedzi.

4.3.5. Do II etapu – okręgowego kwalifikuje się co najwyżej dwóch uczestników z najlepszymi wynikami, o ile przekraczają one próg minimalny wynoszący 50% poprawnych odpowiedzi. Szkoły, które miały uczniów swoim gronie ubiegłorocznych laureatów na miejscach I-XV mogą wysłać dodatkowo na etap okręgowy: I miejsce – 6 uczniów; II miejsce – 5 uczniów; III miejsce – 4 uczniów; IV miejsce – 3 uczniów; V miejsce – 2 uczniów; VI-XV miejsce – 1 uczeń.

4.3.6. Komitety Szkolne zobowiązane są w ciągu pięciu dni od przeprowadzenia zawodów przesłać pocztą na adres Sekretariatu Olimpiady (ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań) prace uczniów zakwalifikowanych do etapu okręgowego wraz z wydrukowanym, ze stemplem szkolnym, protokołem z I etapu olimpiady (decyduje data stempla pocztowego/nadania).  Protokół ten jest wydrukiem protokołu elektronicznego wypełnianego przez członka Komitetu Szkolnego zgłaszającego uczestników ze szkoły do Olimpiady. Zawiera ilość uczestników biorących udział w zawodach oraz imienną listę uczestników zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady. Indywidualny link do wygenerowania protokołu zostanie przesłany na adres mailowy osoby zgłaszającej.

4.3.7. Istnieje możliwość odwołania się do Komitetu Głównego Olimpiady od decyzji w sprawie wyników w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników I etapu.

4.3.8. Listę uczestników zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady w danym okręgu Komitet Główny przesyła (bezpośrednio) do Komitetu Okręgowego Olimpiady.

 4.4. Zawody II stopnia

4.4.1. Eliminacje okręgowe organizowane są przez właściwe Komitety Okręgowe Olimpiady.

4.4.2. II etap Olimpiady polega na rozwiązaniu testu pisemnego (jednokrotnego wyboru). Zakres materiału określa załączona bibliografia.

4.4.3. Zawody okręgowe odbywają się równocześnie we wszystkich okręgach (w nadzwyczajnych sytuacjach z przyczyn organizacyjnych dopuszcza się inną godzinę). Równoczesność zakłada rozpoczęcie i zakończenie zawodów zgodnie z harmonogramem określonym przez Komitet Główny i podanym do publicznej wiadomości w piśmie do Komitetów Okręgowych oraz na stronie internetowej Olimpiady.

4.4.4. Sprawdzanie prac odbywa się centralnie, przez Komitet Główny Olimpiady.

4.4.5. Komitety Okręgowe zobowiązane są w ciągu pięciu dni od przeprowadzenia zawodów przesłać prace uczestników na adres Komitetu Głównego.

4.4.6. Do III etapu kwalifikuje się 65 uczniów: 49 uczniów z najlepszymi wynikami, niezależnie od okręgu oraz – w dalszej kolejności – jeden uczeń z najlepszymi wynikami z okręgu.

4.4.7. Komitet Główny zobowiązuje się do pisemnego (elektronicznego) powiadomienia szkoły, jak i poszczególne Komitety Okręgowe, o wynikach uzyskanych przez jej uczniów w II etapie w ciągu trzech dni od sprawdzenia prac konkursowych.

4.4.8. Istnieje możliwość odwołania się do Komitetu Głównego Olimpiady od decyzji w sprawie wyników w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników II etapu.

4.5. Zawody III stopnia

4.5.1. III etap Olimpiady organizowany jest przez Komitet Główny z siedzibą
w Warszawie.

4.5.2. Komitet Główny powołuje Komisję do przeprowadzenia etapu centralnego.

4.5.3. Uczestnicy zakwalifikowani do etapu centralnego uzyskują status Finalisty Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki.

4.5.4. III etap polega na rozwiązaniu testu pisemnego (wielokrotnego wyboru) wyłaniającego laureatów.

4.5.5. Status Laureata Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki uzyskuje 15 finalistów, którzy otrzymali największą ilość punktów.

4.5.7. Zwycięzcą Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki zostaje uczeń, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.5.8. Finalistom i ich opiekunom, którzy uprzednio zgłoszą taką potrzebę, Komitet Główny Olimpiady gwarantuje nocleg na czas trwania III etapu.

 

§ 5. Przepisy szczegółowe

5.1. Udział osób niepełnosprawnych

5.1.1. Organizator dokonuje wszelkich starań, aby w miarę możliwości w danych warunkach organizować zawody w taki sposób, aby umożliwić udział w Olimpiadzie osobom niepełnosprawnym; Komisje Szkolne, Komitety Okręgowe i Komitet Główny mają obowiązek podjąć wszelkie czynności, aby umożliwić udział w Olimpiadzie osobom o różnym stopniu niepełnosprawności (w tym i możliwość udzielania odpowiedzi za pomocą komputera tym uczestnikom, którym pisanie ręczne sprawia olbrzymią trudność, z możliwością wydłużenia czasu pisania o połowę wobec przewidzianego czasu regulaminowego).

5.2. Dyskwalifikacje

5.2.1. Komisja Szkolna (w zawodach I stopnia), Komitet Okręgowy (II) lub Komitet Główny (III) może zdyskwalifikować uczestnika z dalszego udziału w zawodach.

5.3. Odebranie uprawnień

5.3.1. Dyskwalifikacja uczestnika oznacza odebranie mu uprawnień przysługujących z tytułu udziału w Olimpiadzie.

 

§ 6. Tryb odwoławczy

6.1. Uczestnik, który uważa, że wynik, jaki uzyskał w czasie zawodów, nie odzwierciedla poziomu jego odpowiedzi lub zawody były prowadzone z naruszeniem regulaminu, ma prawo złożenia odwołania.

6.2. Odwołanie od decyzji zawodów każdego stopnia składa się do Komitetu Głównego w terminie: przy zawodach I i II stopnia – 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia zawodów; przy zawodach III stopnia – 30 minut od ogłoszenia wyników.

6.3. Odwołanie składa się na piśmie przesyłając listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) na adres Komitetu Głównego lub drogą mailową (sekretariat@olimpiadaoafryce.pl).

6.3.1. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis, dane kontaktowe osoby odwołującej się, nazwę i adres Szkoły.

6.4. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni roboczych od daty jego otrzymania i powiadamia o rozstrzygnięciu odwołującego się oraz opiekuna przygotowującego do zawodów.

6.5. Po wpłynięciu odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego osobiście lub przez wyznaczoną osobę zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości wskazanych w odwołaniu; po wyjaśnieniu sytuacji skarga zostaje oddalona lub uznana, w zależności od wyników rozpoznania badanej sprawy.

§ 7. Rejestracja przebiegu zawodów okręgowych (II stopnia)

i centralnych (III stopnia)

7.1. Na Stronie Olimpiady mogą być zamieszczane rejestrowane relacje z Olimpiady.

 

Rozdział III.

Uprawnienia i nagrody

§ 8.

8.1. Nagrody fundowane przez Organizatora i sponsorów Olimpiady oraz uprawnienia uzyskują olimpijczycy szczebla centralnego Olimpiady.

8.1.1. Kryteria awansu do zawodów III stopnia oraz uzyskania tytułu finalisty bądź laureata etapu centralnego Olimpiady reguluje § 4.

8.1.2. Ewentualne nagrody najlepszym uczestnikom etapu okręgowego zapewniają Komitety Okręgowe.

8.2. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu finalisty i laureata jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

8.3. Laureatom i finalistom Olimpiady etapu centralnego przysługują nagrody rzeczowe fundowane przez Organizatora, patronów, sponsorów i wspierających Olimpiadę darczyńców oraz ewentualne uprawnienia w przyjęciu na studia na różne kierunki różnych uczelni i szkół wyższych, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego – w zależności od uchwał władz senackich w tym zakresie – szczegółowy wykaz tych uprawnień zamieszczany jest sukcesywnie wraz z każdą taką uchwałą senacką i poinformowaniem o niej Organizatora, na Stronie Olimpiady w zakładce „Nagrody”.

Rozdział IV.

Postanowienia końcowe

§ 9.

9.1. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym Regulaminem podejmuje Komitet Główny Olimpiady.

9.2. Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz podejmowania decyzji w pojawiających się sprawach nieopisanych w Regulaminie przysługuje wyłącznie Komitetowi Głównemu Olimpiady.