Laureaci i finaliści Olimpiady Znajomości Afryki będą przyjmowani na prestiżowe uczelnie w kraju z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Poniżej lista uczelni, które przyznają laureatom i finalistom OZA prawo do pominięcia rekrutacji. Jest ona systematycznie uzupełniana, a najbardziej aktualne dane i uchwały można znaleźć na stronach poszczególnych uczelni.

 

Uniwersytet Śląski

laureaci i finaliści

– administracja

– dziennikarstwo i komunikacja społeczna

– etnologia i antropologia kulturowa

– geografia

– indywidualne studia międzyobszarowe

– nauki o rodzinie

– prawo

– przedsiębiorczość

– teologia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

laureaci i finaliści

– etnologia

– filozofia

– filozofia, specjalność komunikacja społeczna

Uniwersytet Zielonogórski

laureaci i finaliści

– administracja

– bezpieczeństwo narodowe

– coaching i doradztwo filozoficzne

– dziennikarstwo i komunikacja społeczna

– filologia polska

– filozofia

– geoinformatyka i techniki satelitarne

– historia

– informatyka i ekonometria

– inżynieria danych

– literatura popularna i kreacje światów gier

– międzynarodowe stosunki polityczne

– pedagogika

– pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

– pedagogika specjalna

– politologia

– praca socjalna

– prawo

– psychologia

– socjologia

– turystyka i rekreacja

– zarządzanie

Uniwersytet Jagielloński

laureaci i finaliści

– dziennikarstwo i komunikacja społeczna

– ekonomia

– filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

– filologia orientalna – iranistyka

– filozofia

– finanse, bankowość, ubezpieczenia

– kulturoznawstwo międzynarodowe

– ochrona dóbr kultury

– porównawcze studia cywilizacji

– psychologia

– psychologia

– relacje międzykulturowe

– studia europejskie

– studia nad buddyzmem

– studia polsko-ukraińskie

– zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe

– zarządzanie informacją

– zarządzanie kulturą i mediami

– zarządzanie polityką społeczną

– zarządzanie publiczne

– zarządzanie w ochronie zdrowia

– zdrowie publiczne

– filologia germańska, filologia orientalna – turkologia, filologia szwedzka, region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata, socjologia, geografia i gospodarka przestrzenna, geologia, etnologia i antropologia kulturowa, historia, judaistyka, muzykologia, język polski w komunikacji społecznej, polonistyka-komparatystyka, wiedza o teatrze, administracja, prawo, prawo własności intelektualnej i nowych mediów, amerykanistyka, bezpieczeństwo narodowe, latynoamerykanistyka, migracje międzynarodowe, politologia, rosjoznawstwo, stosunki międzynarodowe, studia afrykańskie, studia bliskowschodnie, studia nad Chinami, studia nad Japonią, studia nad Koreą, międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne (finaliści otrzymują maksymalny wynik jednego z przedmiotów maturalnych branych pod uwagę w kwalifikacji na studia, według kryteriów dla tego kierunku)

Uniwersytet Warszawski

laureaci

– geografia

– gospodarka przestrzenna

Uniwersytet Łódzki

laureaci i finaliści

– bankowość i finanse cyfrowe

– ekomiasto

– ekonometria i analityka danych

– ekonomia

– ekonomia studia w języku angielskim

– finanse i biznes międzynarodowy

– finanse i rachunkowość

– geografia

– geoinformacja

– geomonitoring

– gospodarka przestrzenna

– informatyka ekonomiczna

– inwestycje i nieruchomości

– logistyka

– mikrobiologia

– ochrona środowiska

– praca socjalna

– socjologia

– stosunki międzynarodowe

– studia azjatyckie

– turystyka i rekreacja

Uniwersytet w Białymstoku

laureaci i finaliści

– administracja

– bezpieczeństwo i prawo

– biologia

– biologia z przygotowaniem pedagogicznym

– chemia

– chemia kryminalistyczna i sądowa

– doradztwo podatkowe i administracja skarbowa

– ekobiznes

– ekonomia

– ekonomiczno-prawny

– europeistyka

– filologia

– filologia obca nauczycielska

– filologia polska

– filologia polska nauczycielska

– filozofia

– filozofia i etyka

– fizyka

– historia

– historia i socjologia

– informatyka

– informatyka i ekonometria

– jakość i bezpieczeństwo środowiska

– kognitywistyka i komunikacja

– kryminologia

– kulturoznawstwo

– matematyka

– międzynarodowe stosunki gospodarcze

– mikrobiologia

– pedagogika

– pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

– pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

– pedagogika resocjalizacyjna

– pedagogika specjalna

– praca socjalna

– prawo

– prawo i podatki w biznesie

– socjologia

– stosunki międzynarodowe

– studia wschodnie

– zarządzanie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

laureaci i finaliści

– nauki o rodzinie

– teologia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

laureaci i finaliści

– chrześcijańska turystyka religijna

– dziennikarstwo i komunikacja społeczna

– teologia

Politechnika Białostocka

laureaci i finaliści

– architektura

– architektura krajobrazu

– architektura wnętrz

– automatyka i robotyka

– biotechnologia

– budownictwo

– cyfryzacja przemysłu

– ekoenergetyka

– elektronika i telekomunikacja

– elektrotechnika

– energetyka cieplna

– gospodarka przestrzenna

– grafika

– informatyka

– informatyka i ekonometria

– inżynieria biomedyczna

– inżynieria rolno-spożywcza

– inżynieria środowiska

– leśnictwo

– logistyka

– matematyka stosowana

– mechanika i budowa maszyn

– mechatronika

– turystyka i rekreacja

– zarządzanie

– zarządzanie finansami i rachunkowość

– zarządzanie i inżynieria produkcji

– zarządzanie i inżynieria usług

Akademia Ignatianum

laureaci i finaliści

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego mogą być przyjęci na podstawie złożonych dokumentów, na I rok studiów na wybrany wydział i kierunek. Zakres tematyczny olimpiady musi być zgodny z kierunkiem studiów, na który kandydat się ubiega. Decyzje co do zgodności przedmiotu olimpiady z kierunkiem studiów podejmuje Komisja Rekrutacyjna

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

laureaci i finaliści

– aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

– fizjoterapia

– health trainer prowadzony w języku angielskim

– odnowa biologiczna

– sport

– turystyka i rekreacja

– wychowanie fizyczne

– zarządzanie

Uniwersytet Kaliski

laureaci i finaliści

– bezpieczeństwo narodowe

– bezpieczeństwo wewnętrzne

– biogospodarka

– budownictwo

– dietetyka

– elektroradiologia

– elektrotechnika

– fizjoterapia

– geopolityka

– informatyka

– inżynieria środowiska

– inżynieria środowiska

– kosmetologia

– logistyka

– lotnictwo i kosmonautyka

– mechanika i budowa maszyn

– pielęgniarstwo

– pielęgniarstwo pomostowe

– położnictwo

– położnictwo pomostowe

– prawo

– ratownictwo medyczne

– socjologia bezpieczeństwa

– sport

– technologia żywności i żywienie człowieka

– terapia zajęciowa

– wychowanie fizyczne

– wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym

– zarządzanie

– zarządzanie i dowodzenie

– zarządzanie kryzysowe

– zdrowie publiczne

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

laureaci i finaliści

– dietetyka

– fizjoterapia

– neurobiologia

– sport

– taniec w kulturze fizycznej

– turystyka i rekreacja

– wychowanie fizyczne