Laureaci i finaliści Olimpiady Znajomości Afryki będą przyjmowani na prestiżowe uczelnie w kraju z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Poniżej lista uczelni, które przyznają laureatom i finalistom OZA prawo do pominięcia rekrutacji. Jest ona systematycznie uzupełniana, a najbardziej aktualne dane i uchwały można znaleźć na stronach poszczególnych uczelni.

 

Uniwersytet Śląski

laureaci i finaliści

– administracja

– dziennikarstwo i komunikacja społeczna

– etnologia i antropologia kulturowa

– geografia

– indywidualne studia międzyobszarowe

– nauki o rodzinie

– prawo

– przedsiębiorczość

– teologia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

laureaci i finaliści

– etnologia

– filozofia

– filozofia, specjalność komunikacja społeczna

Uniwersytet Zielonogórski

laureaci i finaliści

– administracja

– bezpieczeństwo narodowe

– coaching i doradztwo filozoficzne

– dziennikarstwo i komunikacja społeczna

– filologia polska

– filozofia

– geoinformatyka i techniki satelitarne

– historia

– informatyka i ekonometria

– inżynieria danych

– literatura popularna i kreacje światów gier

– międzynarodowe stosunki polityczne

– pedagogika

– pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

– pedagogika specjalna

– politologia

– praca socjalna

– prawo

– psychologia

– socjologia

– turystyka i rekreacja

– zarządzanie

Uniwersytet Jagielloński

laureaci

– filologia germańska

– filologia orientalna – iranistyka

– filologia orientalna – turkologia

– filologia szwedzka

– region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe

– filozofia

– pedagogika

– pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

– pedagogika specjalna

– porównawcze studia cywilizacji

– psychologia

– religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami
i kulturami świata

– socjologia

– studia nad buddyzmem

– geografia i gospodarka przestrzenna

– geologia

– etnologia i antropologia kulturowa

– historia

– judaistyka

– muzykologia

– ochrona dóbr kultury

– język polski w komunikacji społecznej

– polonistyka-komparatystyka

– wiedza o teatrze

– administracja

– prawo

– prawo własności intelektualnej i nowych mediów

– amerykanistyka

– bezpieczeństwo narodowe

– kulturoznawstwo międzynarodowe

– latynoamerykanistyka

– migracje międzynarodowe

– politologia

– relacje międzykulturowe

– rosjoznawstwo

– stosunki międzynarodowe

– studia afrykańskie

– studia bliskowschodnie

– studia eurazjatyckie

– studia europejskie

– studia nad Chinami

– studia nad Japonią

– studia nad Koreą

– studia polsko-ukraińskie

– dziennikarstwo i komunikacja społeczna

– ekonomia

– filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

– finanse, bankowość, ubezpieczenia

– psychologia

– zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe

– zarządzanie informacją

– zarządzanie kulturą i mediami

– zarządzanie polityką społeczną

– zarządzanie publiczne

– zarządzanie w ochronie zdrowia

– zdrowie publiczne

– międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

finaliści

A) finaliści otrzymują indeks na studia z pominięciem rekrutacji: filologia orientalna – iranistyka; filozofia; porównawcze studia cywilizacji; psychologia; studia nad buddyzmem; ochrona dóbr kultury; administracja; kulturoznawstwo międzynarodowe; relacje międzykulturowe; rosjoznawstwo; studia europejskie; studia nad Chinami; studia polsko-ukraińskie; dziennikarstwo i komunikacja społeczna; ekonomia; filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach; finanse, bankowość, ubezpieczenia; zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe; zarządzanie informacją; zarządzanie kulturą i mediami; zarządzanie polityką społeczną; zarządzanie publiczne; zarządzanie w ochronie zdrowia; zdrowie publiczne

B) finaliści otrzymują maksymalny wynik jednego z przedmiotów maturalnych branych pod uwagę w kwalifikacji na studia, według kryteriów dla tego kierunku: filologia germańska; filologia orientalna – turkologia; filologia szwedzka; region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe; pedagogika; pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; pedagogika specjalna; religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata; socjologia; geografia i gospodarka przestrzenna; geologia; etnologia i antropologia kulturowa; historia; judaistyka; muzykologia; język polski w komunikacji społecznej; polonistyka-komparatystyka; studia afrykańskie; wiedza o teatrze; administracja; prawo; prawo własności intelektualnej i nowych mediów; amerykanistyka; bezpieczeństwo narodowe; latynoamerykanistyka; migracje międzynarodowe; politologia; rosjoznawstwo; stosunki międzynarodowe; studia bliskowschodnie; studia nad Chinami; studia nad Japonią; studia nad Koreą; międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

Uniwersytet Warszawski

laureaci

– geografia

– gospodarka przestrzenna

Uniwersytet Łódzki

laureaci i finaliści

– bankowość i finanse cyfrowe

– ekomiasto

– ekonometria i analityka danych

– ekonomia

– ekonomia studia w języku angielskim

– finanse i biznes międzynarodowy

– finanse i rachunkowość

– geografia

– geoinformacja

– geomonitoring

– gospodarka przestrzenna

– informatyka ekonomiczna

– inwestycje i nieruchomości

– logistyka

– mikrobiologia

– ochrona środowiska

– praca socjalna

– socjologia

– stosunki międzynarodowe

– studia azjatyckie

– turystyka i rekreacja

Uniwersytet w Białymstoku

laureaci i finaliści

– administracja

– bezpieczeństwo i prawo

– biologia

– biologia z przygotowaniem pedagogicznym

– chemia

– chemia kryminalistyczna i sądowa

– doradztwo podatkowe i administracja skarbowa

– ekobiznes

– ekonomia

– ekonomiczno-prawny

– europeistyka

– filologia

– filologia obca nauczycielska

– filologia polska

– filologia polska nauczycielska

– filozofia

– filozofia i etyka

– fizyka

– historia

– historia i socjologia

– informatyka

– informatyka i ekonometria

– jakość i bezpieczeństwo środowiska

– kognitywistyka i komunikacja

– kryminologia

– kulturoznawstwo

– matematyka

– międzynarodowe stosunki gospodarcze

– mikrobiologia

– pedagogika

– pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

– pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

– pedagogika resocjalizacyjna

– pedagogika specjalna

– praca socjalna

– prawo

– prawo i podatki w biznesie

– socjologia

– stosunki międzynarodowe

– studia wschodnie

– zarządzanie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

laureaci i finaliści

– nauki o rodzinie

– teologia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

laureaci i finaliści

– chrześcijańska turystyka religijna

– dziennikarstwo i komunikacja społeczna

– teologia

Politechnika Białostocka

laureaci i finaliści

– architektura

– architektura krajobrazu

– architektura wnętrz

– automatyka i robotyka

– biotechnologia

– budownictwo

– cyfryzacja przemysłu

– ekoenergetyka

– elektronika i telekomunikacja

– elektrotechnika

– energetyka cieplna

– gospodarka przestrzenna

– grafika

– informatyka

– informatyka i ekonometria

– inżynieria biomedyczna

– inżynieria rolno-spożywcza

– inżynieria środowiska

– leśnictwo

– logistyka

– matematyka stosowana

– mechanika i budowa maszyn

– mechatronika

– turystyka i rekreacja

– zarządzanie

– zarządzanie finansami i rachunkowość

– zarządzanie i inżynieria produkcji

– zarządzanie i inżynieria usług

Akademia Ignatianum

laureaci i finaliści

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego mogą być przyjęci na podstawie złożonych dokumentów, na I rok studiów na wybrany wydział i kierunek. Zakres tematyczny olimpiady musi być zgodny z kierunkiem studiów, na który kandydat się ubiega. Decyzje co do zgodności przedmiotu olimpiady z kierunkiem studiów podejmuje Komisja Rekrutacyjna

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

laureaci i finaliści

– aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym

– fizjoterapia

– health trainer prowadzony w języku angielskim

– odnowa biologiczna

– sport

– turystyka i rekreacja

– wychowanie fizyczne

– zarządzanie

Uniwersytet Kaliski

laureaci i finaliści

– bezpieczeństwo narodowe

– bezpieczeństwo wewnętrzne

– biogospodarka

– budownictwo

– dietetyka

– elektroradiologia

– elektrotechnika

– fizjoterapia

– geopolityka

– informatyka

– inżynieria środowiska

– inżynieria środowiska

– kosmetologia

– logistyka

– lotnictwo i kosmonautyka

– mechanika i budowa maszyn

– pielęgniarstwo

– pielęgniarstwo pomostowe

– położnictwo

– położnictwo pomostowe

– prawo

– ratownictwo medyczne

– socjologia bezpieczeństwa

– sport

– technologia żywności i żywienie człowieka

– terapia zajęciowa

– wychowanie fizyczne

– wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym

– zarządzanie

– zarządzanie i dowodzenie

– zarządzanie kryzysowe

– zdrowie publiczne

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

laureaci i finaliści

– dietetyka

– fizjoterapia

– neurobiologia

– sport

– taniec w kulturze fizycznej

– turystyka i rekreacja

– wychowanie fizyczne

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

laureaci i finaliści

– analityk finansowy 2.0

– analityka gospodarcza

– dziennikarstwo i komunikacja społeczna

– ekonomia

– finanse menedżerskie

– finanse i rachunkowość

– gospodarka cyfrowa

– gospodarka miejsca i nieruchomości

– gospodarka przestrzenna

– gospodarka turystyczna

– informatyka

– informatyka i ekonometria

– logistyka w biznesie

– logistyka

– międzynarodowe stosunki gospodarcze

– prawo w zarządzaniu

– przedsiębiorczość i finanse

– zarządzanie

– zarządzanie publiczne