1. Cheikh Hamidou Kane (ur. 1928) jest: a) przywódcą duchowym muzułmanów malijskich;
b) znanym pisarzem senegalskim; c) twórcą tzw. odnowy islamskiej w Afryce Zachodniej.
2. Trzecie Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, poświęcone ewangelizacji we
współczesnym świecie, odbyło się w roku: a) 1974; b) 1985; c) 1991.
3. Według adhortacji Ecclesia in Africa, u początków chrześcijaństwa chrzest przyjął – jako pierwszy
Afrykanin: a) Anastazy z Aleksandrii Egipskiej; b) Barnaba, niewolnik z Afryki Czarnej; c)
dworzanin Kandaki, królowej etiopskiej.
4. I Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Afryce odbyło się w roku: a) 1989; b)
1994; c) 1998.

5. Według adhortacji Ecclesia in Africa początki ewangelizacji Afryki sięgają czasów apostolskich i
zgodnie z tradycją są związane z imieniem i nauczaniem: a) św. Pawła, apostoła narodów; b)
ewangelisty Marka; c) św. Barnaby.
6. Do wybitnych przedstawicieli tzw. Szkoły Aleksandryjskiej należał: a) Orygenes; b) św. Augustyn;
c) Tertulian.
7. W ciągu tych pierwszych stuleci Kościoła w Afryce także kobiety dawały świadectwo o Chrystusie,
m.in.: a) św. Agnieszka; b) św. Felicyta i św. Perpetua; c) św. Klotylda.
8. Według adhortacji Ecclesia in Africa ewangelizacja Angoli rozpoczęła się w roku: a) 1492; b) 1822;
c) 1884.
9. Papież Grzegorz XV utworzył Kongregację De Propaganda Fide, aby zapewnić sprawniejszą
organizację i rozwój misji w roku: a) 1622; b) 1748; c) 1803.
10. Święci męczennicy ugandyjscy zostali kanonizowani w bazylice rzymskiej przez papieża: a)
Grzegorza XVI; b) Pawła VI; c) Jana Pawła II.
11. Święta Józefina Bakhita pochodziła z: a) Zairu (Konga); b) Sudanu; c) Madagaskaru.
12. I Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Afryce uznało za ideę przewodnią
ewangelizacji Afryki wizję: a) wyzwolenia ekonomicznego i kulturowego; b) respektowania prawa
człowieka do wolności religijnej; c) Kościoła jako Rodziny Bożej.
13. Według adhortacji Ecclesia in Africa chrześcijanie nie mogą zapominać, że wielu muzułmanów stara
się naśladować: a) Adama, pierwszego człowieka; b) wiarę Abrahama; c) Mojżesza w jego
wędrówce do Ziemi Obiecanej.
14. Ile podróży apostolskich odbył Jan Paweł II do krajów afrykańskich: a) 32; b) 42; c) 51.
15. Alvise da Ca’da Mosto, autor jednej z najstarszych relacji o Afryce, z pochodzenia był: a)
Wenecjaninem; b) Hiszpanem; c) Turkiem w służbie portugalskiej.
16. Georg Friedrich Hegel – słynny niemiecki filozof – uważał Afrykę za: a) kolebkę pierwszych
systemów filozoficznych; b) kontynent bez religii i bez prawa; c) pełną obietnic gospodarczych.

17. Termin „fetyszyzm” – w kontekście afrykańskim – wprowadził do religioznawstwa: a) Alvise da
Ca’da Mosto; b) Charles de Brosses; c) Mircea Eliade.
18. Pierwszym dokumentem w historii papiestwa, który w dużej grupie religii pozachrześcijańskich
dostrzegł także religie Afryki Subsaharyjskiej, była encyklika: a) Aleksandra VI Inter caetera
(1493); b) Pawła VI Ecclesiam suam (1964); c) Jana Pawła II Redemptoris missio (1990).
19. Autorem orędzia Africae terrarum jest papież: a) Grzegorz XVI; b) Pius XII; c) Paweł VI.
20. W tradycyjnych religiach afrykańskich: a) nie ma wyznań wiary; b) wyznanie wiary składa się
podczas obrzędów inicjacyjnych; c) poszczególne elementy doktryny wiary ustala rada starszych dla
danej grupy etnicznej.
21. Sena u ludu Tura z Wybrzeża Kości Słoniowej to: a) zmarli przodkowie; b) duchy-olbrzymy; c)
Matka-Ziemia.
22. W Afryce Wschodniej wśród Bantu zaszczytny termin „mugambi” oznacza: a) wodza deszczu; b)
ofiarnika; c) tego, kto posiada słowo.
23. Tym, co z pewnością łączy kultury Afryki Subsaharyjskiej, jest: a) tradycyjna struktura
wspólnotowa; b) instytucja Naczelnego Wodza; c) kasta kapłańska.
24. Plemię, które w Afryce Subsaharyjskiej jest bardziej jednostką organizacji politycznej, jest
zasadniczo: a) egzogamiczne; b) endogamiczne; c) matrylinearne.
25. W społecznościach segmentarnych (segmentowych), zorganizowanych w społeczności wioskowe,
nomadyczne lub rodowe (klanowe): a) z reguły są władze autorytarnych jednostek; b) nie ma
prawdziwych przywódców politycznych; c) władza jest delegowana na wyższy (plemienny)
szczebel.
26. Najsilniejsze tradycje kapłańskie zdecydowanie spotkać można w: a) Afryce Zachodniej; b) Afryce
Wschodniej; c) Afryce Południowej.
27. W językach Bantu nganga (w suahili waganba) to: a) czarownicy, ściągający nieszczęścia; b)
znachorzy, zwani uzdrowicielami; c) tzw. zamawiacze (wodzowie) deszczu.
28. W klasyce religioznawczej magia (postawa magiczna) zakłada: a) podporządkowanie się
transcendentnym siłom; b) kontakt przez „oś świata” z równoległym światem duchów; c) panowanie
nad ukrytą siłą (jej zmanipulowanie).
29. Dla Kirdi z północnego Kamerunu obrzędy agrarne związane są z świętą rośliną, którą jest: a) maniok;
b) bananowiec; c) proso.
30. Najbardziej rozbudowane studium o sakralności ziemi oraz obrzędach agrarnych w języku polskim
przedstawił: a) Stanisław Piłaszewicz; b) Henryk Zimoń SVD; c) Jarosław Różański OMI.
31. Palabra to bardzo znany afrykański: a) rodzaj dyskusji, mediacji; b) słowne zawody griotów; c)
narada wojenna.
32. Konkombowie często mitologizują ziemię, czyniąc z niej bóstwo ziemi zwane: a) Kiting; b) Soo; c)
Maminwate.
33. Nzakara z Republiki Środkowoafrykańskiej traktowali bezpłodność jako skutek: a) spożywania jajek
przez dziewczęta; b) odkrywania części ciała uważanej za wstydliwą; c) naruszenia relacji między
żywymi a przodkami.
34. Few kagge – „święto kury” – u Tupuri z północnego Kamerunu i Czadu to święto: a) wzajemnego
przebaczenia; b) zwycięstwa nad Fulbe w XIX w.; c) dziękczynienia za obfitość zwierzyny.
35. Mangelva – to Bóg najwyższy, jedyny, transcendentny u: a) Ibo; b) Gidarów; c) Masajów.
36. Tzw. „wtórny pochówek” w Afryce Subsaharyjskiej: a) odbywa się w wypadku niemożności
sprowadzenia ciała w rodzinne okolice; b) dotyczy każdego zmarłego; c) odbywa się w wypadku
ukazywania się ducha zmarłego.
37. Ustaha – trzecia część obrzędów pośmiertnych, dotyczy: a) stypy; b) złożenia ofiary z dwóch sztuk
bydła; c) instalacji zmarłego jako przodka.
38. Według książki pt. Misje a promocja ludzka jedną z najstarszych form pomocy w rozwoju było: a)
kształcenie rodzimego kleru; b) zakładanie parafii z ośrodkami charytatywnymi; c) nauka czytania i
pisania.
39. Konkretne wskazówki do walki z głodem daje wiernym m. in. encyklika Redemptoris missio.
Wyraża ona to w haśle: a) zamiast broni żywność; b) zjawisko głodu wyrzutem sumienia dla Europy;
c) by walczyć z głodem, zmień życie.
40. Uniwersytet w Roma (Lesotho) założyli w 1955 r.: a) ojcowie biali; b) misjonarze oblaci; c)
kombonianie
41. Uniwersytet w Butare, założony przez dominikanów, znajduje się w: a) Kongo; b) Etiopii; c)
Rwandzie.
42. 10 maja 1980 r. podczas podróży do Burkina Faso, Jan Paweł II wygłosił w Wagadugu swój słynny
apel w sprawie: a) Rwandy; b) Sudanu; c) Sahelu.
43. Uchodźcy pozostają największą tragedią wśród migrantów. W 1995 r., podczas masakr w Rwandzie,
w samej Afryce znalazło schronienie: a) 2 mln uchodźców; b) prawie 6 mln uchodźców; c) ponad 12
mln uchodźców.
44. Według Zygmunta Komorowskiego zachodni odłam Azande nosi nazwę od dominującego tam rodu:
a) Abandża (Bandża); b) Awungara (Awungura, Wungura); c) Bakunda.
45. U Dinka hodowlą bydła trudnią się: a) wyłącznie mężczyźni; b) rody wodzowskie; c) całe rodziny.
46. Na Kalahari: a) pora deszczowa trwa od jednego do czterech miesięcy w roku; b) nie ma wcale
opadów deszczu; c) deszcz spada raz na kilka lat.
47. W Afryce Zachodniej rozpowszechnione jest „święto pochrzynu” (ignamu, jamsu). Jest to: a)
tradycyjna uprawa zbożowa; b) roślina bulwiasta o smaku podobnym do ziemniaka; c) owoc
baobabu.
48. Według Johna Mbitiego linearna koncepcja czasu, właściwa myśli zachodniej, z nieokreśloną
przeszłością, teraźniejszością i nieograniczoną przyszłością jest: a) charakterystyczna dla Czarnej
Afryki; b) obca myśleniu afrykańskiemu; c) charakterystyczna tylko dla ludów Bantu.
49. W ciągu kilkudziesięciu lat ery kolonialnej islam w Czarnej Afryce: a) poczynił większe postępy
niż w całym poprzedzającym tę erę tysiącleciu; b) został skutecznie zahamowany przez państwa
kolonialne; c) rozwinął się tylko w kulturach zarabizowanych.
50. Powstały w pierwszych latach XIX wieku kalifat fulański ze stolicą w Sokoto był utworzony przez:
a) Szajcha Usmana dan Fodio; b) Seku Amadu Sise; c) Al-Hadżdża Umara Talia.
51. Definicyjna poliandria w Czarnej Afryce: a) nie występuje; b) praktykują ją tylko niektórzy Niloci;
c) jest znana w Suazi.
52. Joseph Ki-Zerbo był: a) znanym historykiem z Burkina Faso; b) religioznawcą kenijskim; c)
przywódcą politycznym z Tanzanii.
53. Gidarskie teda to: a) obrzędy inicjacji; b) zaświaty, w których przebywają przodkowie; c) obrzędy
puryfikacyjne.
54. U ludów Akan z Ghany mmoatia (l. poj. aboetia) to: a) duchy pochodzenia animalistycznego; b)
duchy-karły; c) bóstwa poszczególnych gór.
55. Uwumbora u ludu Konkomba to: a) główny kapłan; b) Bóg Najwyższy; c) święty gaj ducha Ziemi.
56. Tuya u Gidarów z północnego Kamerunu to: a) siła wyższa, duch lub drugorzędne bóstwo; b)
główne sanktuarium we wsi Lam; c) święte drzewo, rosnące w obrębie wsi.
57. Kult vodun był – i jest nadal – charakterystyczny dla ziem: a) dawnego Dahomeju; b) dorzecza
Konga; c) ośrodka handlu niewolnikami na Zanzibarze.
58. Najliczniejszy panteon bóstw czczonych przez jeden lud afrykański, mają: a) Dogonowie; b) Mossi;
c) Jorubowie.
59. U Ibo z Nigerii – podobnie jak i u większości ludów wybrzeża Zatoki Gwinejskiej – rytualny tydzień
trwał: a) cztery dni; b) siedem dni; c) dziesięć dni.
60. Autorem teorii monoteizmu pierwotnego był: a) Edward Taylor; b) John Mbiti; c) Wilhelm
Schmidt.
61. Powiedzenie: Niyo Ibeshaho bose, co oznacza „to On (Immana) wszystko obdarza życiem”
występuje u: a) ludów Akan; b) Azande; c) Banyarwanda.
62. Wielu badaczy tradycyjnych religii afrykańskich podkreśla, iż Stwórca jest obecnie jako deus
otiosus, tzn.: a) bóg próżnujący; b) bóg czuwający; c) bóg sądzący (ludzi).
63. Według Stanisława Piłaszewicza rozwój afrochrześcijanizmu zapoczątkowały: a) Kościoły
etiopiańskie; b) Fonowie z Beninu; c) Jorubowie w Nigerii.
64. Tzw. „Kościoły prorocze” skupiają się wokół postaci jednego proroka. Należy do nich: a) Kościół
Kimbangistów w DRK; b) Stowarzyszenie Apostolskie; c) Kościół Cherubinów i Serafinów.
65. Nazwa „Kościół Aladura” oznacza: a) założyciela-proroka; b) zjednoczoną wspólnotę braci; c)
właściciela modlitwy (rys modlitewny).
66. Apostolski Kościół Chrystusa powstał w: a) RPA; b) Nigerii; c) Ghanie.
67. Afrykańscy niewolnicy, wywożeni do Ameryki, stworzyli w Brazylii kult synkretyczny zwany: a)
candomble; b) santeria; c) vodu.
68. Synkretyczny kult szango – o korzeniach afrykańskich – występuje: a) w Gujanie Francuskiej; b) na
Trynidadzie; c) na Kubie.
69. Dwie trzecie muzułmanów Czarnej Afryki żyje w krainie geograficznej nazywanej przez Arabów
Bilad as-Sudan – „Kraj czarnych ludzi”. Jest to: a) szeroki pas między pustynią Saharą a strefą
leśną; b) północny i południowy Sudan oraz Uganda; c) wschodnie wybrzeże Afryki.
70. Od czasów starożytnych patriarchowie Aleksandrii sami wyznaczali metropolitę Etiopii, zwanego
Abuna. Tradycja ta została przerwana w roku: a) 1881; b) 1930; c) 1951